KOMUNIKAT

                                        NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  –Komunikat

        KOMUNIKAT

           DOTYCZĄCY PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  W  ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Uwaga!!!

Zarządzenie Kierownika  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 marca 2020r. w sprawie zmiany organizacji i systemu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. – załącznik

Komunikat Fundacji Dies Mei

Ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-komunikat

 

„Aktywna Mama, aktywny Tata”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpocznie z dniem

09.01.2020 r. realizację drugiej tury działań przewidzianych w

harmonogramie projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” w ramach Osi

Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia

zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób

pełniących funkcje opiekuńcze.

– Formularz –Formularz_Grudzień

-Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – 30.12.19r._Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

-oświadczenie samotny rodzic-Oswiadczenie_samotny_rodzic

-oświadczenie o zatrudnieniu współmałżonek – Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_wspolmalzonek

-oświadczenie pomoc społeczna-Oswiadczenie_pomoc_społeczna

-oświadczenie poniżej 6 m-cy-Oswiadczenie_ponizej_6_mies

 

 

Program „Zajęcia klubowe WTZ”

Powiat Aleksandrowski realizuje program „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

CEL PROGRAMU:

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

BENEFICJENCI PROGRAMU:

Beneficjentami programu są:

– osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

– osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

– PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;

– innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od dnia 14 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. na prowadzenie zajęć klubowych obejmujących okres od 01 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej PFRON z informacjami na temat programu oraz wzór wniosku o dofinansowanie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

Załącznik-wniosek-o-dofinansowanie-prowadzenia-zajec-klubowych

 pfron

Aktywny Samorząd

Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że wniosek  w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności poprzez platformę SOW:

1.Załącznik nr 1- oświadczenie o ilości refundowanych semestrów,

2.Załącznik nr 2-oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

3.Załącznik nr 3-zaświadczenie o uczelni,

4.Załącznik nr 4-zaświadczenie od pracodawcy,

5.Załącznik nr 5-Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów.

 

1.W przypadku gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny – skan

2.W przypadku występowania z wnioskiem przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie) oraz pisemne oświadczenie pełnomocnika, iż nie jest on w ciągu ostatnich 3 lat, nie był właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp. – skan

3.W przypadku występowania z wnioskiem przez opiekuna prawnego należy dołączyć skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną

4.W przypadku zdarzenia losowego w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2018r lub 2019r należy załączyć dokument wystawiony przez właściwą jednostkę potwierdzającą ten fakt – skan

5.W przypadku ubiegania się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia należy dołączyć oświadczenie o korzystaniu  z usług tłumacza migowego wraz z uzasadnieniem – skan

6.W przypadku zamiaru ubiegania się o zwiększenie dofinansowania czesnego należy wskazać okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie wniosku – skan

7.W przypadku ubiegania się o zwiększenie  dodatku na pokrycie kosztów kształcenia należy dołączyć oświadczenie o dodatkowych kosztach ponoszonych z powodu barier w poruszaniu się lub komunikowaniu się – skan

8.W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się  o refundację poniesionych kosztów lub opłaty nauki (czesne) przedkłada fakturę vat/rachunek/zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające wysokość poniesionych kosztów opłaty za naukę (czesne) – skan

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać profil zaufany  lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

Termin składania wniosków w ramach Modułu II od 01 października 2019 r. do 10 października 2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza w okresie od 26 sierpnia 2019r. do  06 września 2019r. do godziny 15.30 konsultacje z gminami funkcjonującymi na terenie powiatu aleksandrowskiego w celu zebrania uwag i propozycji zmian projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2028.

Uchwała Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego nr 84/2019 w załączeniu – załącznik

 

 

Ochrona Danych Osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, tel. 54 282 61 54, adres e-mail: pcpr[dot]wesolowska[at]aleksandrow[dot]pl,
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ww Rozporządzenia,
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

5.Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,

  1. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa,,
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  3. Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

OGŁOSZENIE

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim  poszukuje  kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Rodziną zastępczą oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka może zostać małżeństwo lub osoba samotna chcąca dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością, oraz która chce i może stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.

Szczegółowych informacji na temat udzielają: kierownik, pracownik socjalny  i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

  • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 3, w godzinach 7.30 – 15.30, w pokoju nr 2,
  • telefonicznie: 54 282 61 54 nr wewnętrzny: 104, 105, 107,

telefon komórkowy:  509 379 876 lub 514 542 555.

Ulotka na kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka – ulotka

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Sikorskiego 3

87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel. 54 282 61-54; 509 – 379 – 876; 514 – 542 – 555

Fax 54 282 61-54

E-mail: pcpr[dot]sekretariat[at]aleksandrow[dot]pl

Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 -15:30
Wtorek 7:30 -15:30
Środa 7:30 -15:30
Czwartek 7:30 -15:30
Piątek 7:30 -15:30

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>