Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 1. Określenie stanowiska:

Referent ds. rehabilitacji społecznej

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie zawodowe- minimum 2 lata stażu pracy,
  • obywatelstwo – polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
  • bezstronność i odpowiednia postawa etyczna,
  • odporność na stres.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Zadania główne:

 • Kompletowanie i realizacja wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 • Kompletowanie i realizacja wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 • Udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym w zakresie przysługujących
  im uprawnień wynikających z przepisów prawa,
 • Realizacja programów finansowanych z PFRON.
 1. Odpowiedzialność pracownika:
 • odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna określona w przepisach ustawy    o pracownikach samorządowych.
 1. Szczególne prawa i obowiązki:
 • pracownikowi przysługują prawa i obowiązki wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
  1. praca na pełen etat – 40 godzin tygodniowo,
  2. płaca zasadnicza z przedziału 2100zł – 2500zł brutto miesięcznie,
  3. wynagrodzenie płatne do dnia 28 każdego miesiąca,
  4. praca w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Sikorskiego 3
  5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

1.Dokumenty niezbędne:

 1. podanie, podpisane własnoręcznie przez kandydata,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenia, podpisane własnoręcznie przez kandydata o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu                 z pełni praw publicznych,
  • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kwalifikacje, świadectwa pracy, zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy       o odbywaniu stażu oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, kopie dyplomów, certyfikatów).
 6. Curriculum Vitae.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Dokumenty dodatkowe:
 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku objętym konkursem.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. rehabilitacji społecznej”, należy składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, w Biurze Obsługi Interesantów lub listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski,  w terminie do dnia 12 marca 2018r. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym   w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona   w BIP-ie na stronie: https://pcpr-aleksandrow.rbip.mojregion.info oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

 1. Dodatkowe informacje:
 2. Umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.
 3. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata a kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 4. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną poinformowane telefonicznie  o kolejnym etapie naboru.
 5. Z regulaminem naboru można zapoznać się na w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim lub na stronie

Aleksandrów Kujawski dnia 01 marca 2018r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II tury konkursu: załącznik

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>