Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 330416-2015 z dnia 2015-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Aleksandrów Kujawski
1.Wykonawca zapewni dostawę 40 tys. litrów oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim. 2.Wykonawca zaakceptuje warunki płatności- 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury. …
Termin składania ofert: 2015-12-14


Aleksandrów Kujawski: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
Numer ogłoszenia: 357062 – 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330416 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2826154, 509379876, faks 54 2826154.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.1.Wykonawca zapewni dostawę 40 tys. litrów oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim. 2.Wykonawca zaakceptuje warunki płatności- 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury. 3.Wykonawca zagwarantuje niezmienność oferowanych cen przez okres 90 dni umowy tj. do 31.03.2016r. 4.Wykonawca zagwarantuje niezmienny, w czasie trwania umowy opust cenowy brutto obowiązujący po okresie niezmienności cen. 5.Wykonawca zagwarantuje termin realizacji zamówienia maksymalnie do 24 godzin od otrzymania zamówienia oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o terminie i godzinie planowanej dostawy, która musi zawierać się w przedziale czasowym między godz. 8:00 a 14:00. 6.Wykonawca zagwarantuje przy każdej dostawie dokument potwierdzający spełnienie parametrów fizykochemicznych oleju opałowego. 7.Sumaryczna wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od panujących warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym, nie więcej niż o +- 15%.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186,62-600 Koło Baza Paliw Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 90000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 90000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 90800,00

 

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego na potrzeby siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski dn.22.12.2015r.

 

RK.271.1.25.2015

 

 

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Aleksandrowie Kujawskim

 

Na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) uprzejmie informuję, że w związku z niżej opisanym stanem faktycznym w przedmiotowym postępowaniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim jako Zamawiający decyzją Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w niniejszym postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust 1:

1. Dokonał unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 17 grudnia 2015r. złożonej przez Wykonawcę  „PETROPOL Sp. z o.o. Podole 55B, 87-720 Ciechocinek

Podstawa prawna:

Art. 7 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie:

Dokonano oferty wyboru najkorzystniejszej oferty w sposób wadliwy, z powodu niżej opisanego stanu faktycznego:

Zamawiający w dniu 14 grudnia 2015r. dokonał badania i oceny ofert w postępowaniu na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Aleksandrowie Kujawskim. Kryteria oceny ofert: cena brutto – 90,00%, opust cenowy brutto  – 10,00%.

Oferta Nr 1:

Trans-Kol Paliwa Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, Baza Paliw  ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski

Cena brutto na dostawę 40 tys. litrów -96.000zł Wykonawca otrzymał 87,00 pkt, opus cenowy brutto niezmienny w czasie trwania umowy –  0,15zł .Wykonawca otrzymał 3,00 pkt.

Razem: 90,00 pkt.

Oferta Nr 2:

PETROPOL Sp. z o. o Podole 55B, 87-720 Ciechocinek

Cena brutto za dostawę 40 tys. litrów  –  92.800zł

Wykonawca otrzymał 90,00 pkt

Opust cenowy brutto niezmienny w czasie trwania umowy – 0,05zł .Wykonawca otrzymał 10,00 pkt. Razem:100,00pkt.

2.Zamawiający w dniu 22 grudnia 2015r., przygotowując umowę zauważył błąd w ocenie ofert dotyczący złej oceny opustu cenowego brutto, w czasie trwania umowy i dokonał ponownej oceny ofert:

tj Oferta Nr 1- Trans-Kol Paliwa Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, Baza Paliw  ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski

Cena brutto za dostawę 40 tys. litrów – 96.000zł

Wykonawca otrzymał 87,00pkt, opust cenowy brutto niezmienny w czasie trwania umowy 0,15zł. Wykonawca otrzymał 10,00 pkt.

Razem 97,00pkt.

Oferta Nr 2 – PETROPOL Sp. z o. o Podole 55B, 87-720 Ciechocinek

Cena brutto za dostawę 40 tys. litrów- 92.800zł. Wykonawca otrzymał 90,00 pkt, opust cenowy niezmienny w czasie trwania umowy 0,05zł.Wykonawca otrzymał 3,33 pkt. Razem 93,33 pkt.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 7 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, dokonał unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia  17 grudnia 2015r. złożonej przez Wykonawcę PETROPOL   Sp. z o. o Podole 55B, 87-720 Ciechocinek i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Trans-Kol Paliwa Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, Baza Paliw  ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski.

Wykonawca Trans-Kol Paliwa Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, Baza Paliw  ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski spełnił wszystkie wymogi określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą ilość punktów tj. 97,00.

Umowa zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2. Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego na potrzeby siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

                                                                              Aleksandrów Kujawski, 17 grudnia 2015r.

RK.271.1.23.2015

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy ulicy Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko – pomorskie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 40 tys. litrów oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

L.p. Nazwa firmy siedziba Kryterium cena 90% Kryterium opust 10% Razem
1. TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło Baza Paliw                       ul. Dworcowa 39,   88-230 Piotrków Kujawski  87 pkt 3 pkt 90 pkt
2. PETROPOL Sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek 90 pkt 10 pkt 100 pkt

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy :

PETROPOL Sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek – oferta nr 2

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskał maksymalną ilość 100 pkt. i  podał najkorzystniejszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zaoferował następującą cenę:

Brutto 92 800zł.

Umowa zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
Numer ogłoszenia: 330416 – 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim , ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2826154, 509379876, faks 54 2826154.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpraleks.nowybip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykonawca zapewni dostawę 40 tys. litrów oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim. 2.Wykonawca zaakceptuje warunki płatności- 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury. 3.Wykonawca zagwarantuje niezmienność oferowanych cen przez okres 90 dni umowy tj. do 31.03.2016r. 4.Wykonawca zagwarantuje niezmienny, w czasie trwania umowy opust cenowy brutto obowiązujący po okresie niezmienności cen. 5.Wykonawca zagwarantuje termin realizacji zamówienia maksymalnie do 24 godzin od otrzymania zamówienia oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o terminie i godzinie planowanej dostawy, która musi zawierać się w przedziale czasowym między godz. 8:00 a 14:00. 6.Wykonawca zagwarantuje przy każdej dostawie dokument potwierdzający spełnienie parametrów fizykochemicznych oleju opałowego. 7.Sumaryczna wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od panujących warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym, nie więcej niż o +- 15%.Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże, że posiada minimum 1 autocystetrnę wyposażoną w legalizowane urządzenia dystrybucyjno pomiarowe z drukarką

      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                                                 w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,                                 w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Parametry fizykochemiczne oleju opałowego 2. Oświadczenie, że przy każdej dostawie Wykonawca będzie przedkładać orzeczenie laboratoryjne dostarczonego oleju opałowego 3.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik- także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 90

2 – Opust cenowy brutto – 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna  specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpraleks.nowybip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Sikorskiego 3,

87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54 282 61 54, 509 379 876, 514 542 555

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sikorskiego 3

87-700 Aleksandrów Kujawski

pow. aleksandrowski, woj. kujawsko- pomorskie

tel. (54) 282 61 54, 509 379 876, 514 542 555

NIP: 891 14 14 791, REGON: 910870260

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej:  www.pcpraleks.nowybip.pl, www.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta lub za przesyłką pocztową.

II. Tryb udzielenia zamówienia:   

Na podstawie art. 39 i w związku art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną w dalszej treści „ustawą”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 40 tys. litrów oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. We Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w art. 30 ust. 7 ustawy, dostawa oznaczona jest kodem:

CPV 09135100-5 – Olej opałowy o parametrach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ

3. Przedmiot zamówienia: „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.”

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca zapewni dostawę 40 tys. litrów oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.
 2. Wykonawca zaakceptuje warunki płatności- 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury.
 3. Wykonawca zagwarantuje niezmienność oferowanych cen przez okres 90 dni umowy tj. do 31.03.2016r.
 4. Wykonawca zagwarantuje niezmienny, w czasie trwania umowy opust cenowy brutto obowiązujący po okresie niezmienności cen.
 5. Wykonawca zagwarantuje termin realizacji zamówienia maksymalnie do 24 godzin od otrzymania zamówienia oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o terminie  i godzinie planowanej dostawy, która musi zawierać się w przedziale czasowym między godz. 8:00 a 14:00.
 6. Wykonawca zagwarantuje przy każdej dostawie dokument potwierdzający spełnienie parametrów fizykochemicznych oleju opałowego.
 7. Sumaryczna wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu  w zależności od panujących warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym, nie więcej niż o +- 15%.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VII. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin realizacji zamówienia:

od dnia 02 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca wykaże, że posiada minimum 1 autocystetrnę wyposażoną w legalizowane urządzenia dystrybucyjno pomiarowe z drukarką.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego  załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczania            z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący, braku podstaw do wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w Rozdziale X niniejszej SIWZ w ust. 1 pkt 1- 4 winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek  określony w pkt 2 i 3 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z  ofertą oświadczenia  i dokumenty na zasadzie „ spełnia/nie spełnia”.

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu.  

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa   w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć:
 1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych  w art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,

3) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń opisanych w rozdziale XI ust. 2 SIWZ.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem, reprezentacji:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w ust. 2 pkt  2 niniejszego rozdziału SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców samodzielnie.

3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu  dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy   w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Zmawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, którzy nie złożyli pełnomocnictw , lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  i braku podstaw do wykluczenia  z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizacje powierzy podwykonawcom                  w przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

Inne dokumenty:

1) parametry fizykochemiczne oleju opałowego (wzór stanowi załącznik nr 2),

2)oświadczenie, że przy każdej dostawie Wykonawca będzie przedkładać orzeczenie laboratoryjne dostarczonego oleju opałowego (wzór stanowi załącznik nr 5),

3)dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4. Oferta winna być napisana czytelnie oraz powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli Wykonawcy. Wszelkie załączniki do oferty powinny być również podpisane przez uprawnionego przedstawiciela/ przedstawicieli Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika
to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo musi być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

5. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

6. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w rozdziale XI niniejszej SIWZ.

7. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, Wykonawca wypełnia ściśle według postanowień niniejszej SIWZ bez dokonywania w nich zmian.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy”.

8. Wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być czytelne oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony powinny być zapisane  i ponumerowane.

10. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
do składania oświadczeń woli. Pisemne upoważnienie, pełnomocnictwo przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

11. Dokumenty złożone bez zachowania terminów będą uznawane przez Zamawiającego
za nieważne.

12. Na ofertę składają się:

1) formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 ),

2) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

3) parametry fizykochemiczne oleju opałowego (wzór stanowi załącznik nr 2),

4) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych  w art. 22 ust.1 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 3),

5) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 4),

6) oświadczenie, że przy każdej dostawie Wykonawca będzie przedkładać orzeczenie laboratoryjne dostarczonego oleju opałowego (wzór stanowi załącznik nr 5),

7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 6),

9)dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik- także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,

10) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 8).

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie:

1) pisemnej na adres wskazany w rozdziale I niniejszej SIWZ,

2) faksem pod numer 54 282 61 54.

W związku z art. 27 ust.2 ustawy, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. Domniemywa się,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres i nr faksu podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w punkcie 1 niniejszego rozdziału SIWZ oświadczy, iż wiadomości nie otrzymał.

2. Informacji na temat specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również realizacji przedmiotu zamówienia udziela: Malwina Stachowiak, telefon: 54 282 61 54, 509 379 876, 514 542 555, faks: 54 282 61 54, poniedziałek – piątek w godz. 07:30 – 15:30 – w sprawach przedmiotu zamówienia.

3. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

4. Wyjaśnienia dotyczące niniejszej SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy zgodnie z formą porozumiewania.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie  terminu  składania  wniosku,  lub   dotyczy   udzielonych   wyjaśnień,   Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej www.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net. oraz www.pcpraleks.nowybip.pl.

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIV. Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą- 30 dni.

2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach w siedzibie Zamawiającego:

w Biurze Obsługi Interesanta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30 w terminie do dnia 14 grudnia 2015r. do godz. 11:00

Koperta lub opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego
na adres siedziby Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sikorskiego 3

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

Oznakowane następująco:

Znak sprawy:

„Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla potrzeb siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.”

z dopiskiem:

„Nie otwierać przed 14 grudnia 2015r. godz. 11:00.”

W górnym lewym rogu koperty powinna znaleźć się pieczęć Wykonawcy.

2.W przypadku, gdy Wykonawca nie umieści w/w informacji na kopercie zawierającej ofertę, wówczas Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za otwarcie w/w oferty przed terminem otwarcia oraz za skutki zaistniałego zdarzenia.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem art. 93 ust.4 ustawy.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w postaci elektronicznej.

XVI. Zmiany i wycofanie oferty:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem, składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy.

2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 14 grudnia 2015r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (dla ofert wysyłanych pocztą liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone i odesłane do nadawcy niezwłocznie. Oferty złożone w innej formie niż pisemna (np. przesłane faxem, elektronicznie)
nie podlegają rozpatrzeniu.

XVIII. Tryb otwarcia ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Oferentom informację o wysokości kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. Niezwłocznie
po wyborze oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną Ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację.

3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zostaną niezwłocznie powiadomieni
o Wykonawcach wykluczonych z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację
o firmie, którą wybrano do wykonania zamówienia, na stronie internetowej www.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net, www.pcpraleks.nowybip.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

6. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zostanie wysłana odrębnym pismem do Wykonawcy.

XIX. Kryterium oceny ofert i sposób ich obliczania.

1. Cena oferty ma uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz uwzględniać  inne  opłaty  i  podatki, a także  ewentualne  opusty  i  rabaty zastosowane przez

Wykonawcę.

2. Cena oferty powinna być podana w polskich złotych, całkowita cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Każdy z Wykonawców może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić.

4. Ocena ofert dokonywana będzie przez Komisję Przetargową na podstawie kryterium oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:

 

Lp.

Kryterium zasadnicze

Opis

Waga- udział % w ocenie

1. Cena brutto Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę 90 %
2. Opust cenowy brutto Opust cenowy brutto w zł 10%

 

cena najniższa spośród badanych ofert

————————————————————— x 90 % = … pkt.

cena badanej oferty

 

opust cenowy badanej oferty

————————————————————– x 10 % = … pkt.

najwyższy opust cenowy spośród badanych ofert

 

5. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

8. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu   o kryterium oceny ofert.

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną poszczególnym Oferentom,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

XX. Prawo Zamawiającego do unieważnienia przetargu.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy:

1)  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.  W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu Zamawiający poda uzasadnienie prawne
i faktyczne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców.

XXI. Informacje dotyczące umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXII. Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XXIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji, warunkami technicznymi oraz danymi zawartymi w ofercie.

2. Wzór umowy, na jakich warunkach Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł  z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

XXV. Środki ochrony prawnej.

1. W postępowaniu wszystkim Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy przysługują środki odwoławcze:

1) odwołanie ( art. 180 ustawy),

2) skarga do Sądu ( art. 198a – 198g ustawy),

3) przekazanie informacji o nieprawidłowościach zamawiającemu ( art. 181 ustawy).

XXXI. Postanowienia końcowe.

1. Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę;

2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;

3) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy oraz Kodeks Cywilny.

Załączniki do SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2- Parametry fizykochemiczne oleju opałowego
 3. Załącznik nr 3- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 4. Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 5. Załącznik nr 5- Oświadczenie Wykonawcy
 6. Załącznik nr 6- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
 7. Załącznik nr 7- Wzór umowy
 8. Załącznik nr 8- Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia

 

 

Sporządził: Malwina Stachowiak

Zatwierdził:

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Małgorzat Wesner

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>