Konkurs-Nabór na partnera do projektu „Aktywne włączenie społeczne”.

Aleksandrów Kujawski, dn. 22 listopada 2016 r.

 

INFORMACJA O PODMIOTACH ,

KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY WYBRANE W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

 W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na partnera do projektu w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-050/16 dla Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, wpłynęła jedna oferta złożona przez Warsztat Terapii Zajęciowej
w Aleksandrowie Kujawskim.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem  Nr 15/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia  28 września 2016 r. dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia oraz możliwości realizacji zadania.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Ogłoszenie

o otwartym naborze na partnera do projektu

w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-050/16

dla Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera, do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, w ramach konkursu
Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-050/16  dla Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 1. Cel partnerstwa:
 1. Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu zwiększenie zatrudnienia osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, o ile jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji zawodowej.

Liderem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

 1. Zakres tematyczny partnerstwa:

Działania podejmowane w ramach Projektu mogą obejmować następujące instrumenty aktywnej integracji:

Instrumenty aktywizacji zawodowej: 

 1. praktyka lub staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie również w przedsiębiorstwie (rekomendowana współpraca z PUP w tym zakresie),
 2. usługi wspierające aktywizację zawodową – sfinansowanie usług trenera pracy, doradcy zawodowego.
 3. zajęcia dla osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej.

Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

 1. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów
  z nimi związanych,
 2. skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 3. skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową.

Instrumenty aktywizacji społecznej:

 1. organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego oraz udzielanie informacji o prawach
  i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy,
 3. organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 4. praca socjalna.

 

W przypadku zastosowania wymienionych powyżej instrumentów aktywnej integracji wobec danej osoby, sfinansowaniu mogą podlegać również:

 1. koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione przez osobę będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi osób będących uczestnikami zajęć,
 2. koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach,
 3. koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu,
 4. koszty dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ze znacznym
  i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności również ich opiekunów, związane
  z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i innych zajęciach, związanych z realizacją projektu,
 5. koszty wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają
  z instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ze znacznym
  i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności także ich opiekunów, podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki reintegracji,
 6. kierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku
  z możliwością podjęcia zatrudnienia,
 7. koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu.
 1. Warunki uczestnictwa w naborze.

Oferty składać mogą wyłącznie podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm), spełniające łącznie następujące warunki:

1) Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych
w ramach opracowanego projektu działań w wysokości, co najmniej odpowiadającej wielkości budżetu przypisanego Partnerowi.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt 6) zadeklarują gotowość wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania zaplanowanych zadań. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

2)  Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm).

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt 7) zawrą stosowne oświadczenie.  Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

3)  Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt 8) zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

4)  Prowadzące działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, których zakres działalności statutowych, określony w statucie lub dokumencie równoważnym obejmuje zadania określone w złożonej ofercie współpracy (pkt 9) Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5)  Deklarujące gotowość do współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim na etapie wspólnego opracowania  ogólnej koncepcji projektu i jego realizacji.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt 10) zawrą stosowne oświadczenie.  Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

6)  Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE wymagających efektywności zatrudnieniowej.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Spełnianie tego zostanie sprawdzone na podstawie analizy informacji zawartych w złożonej ofercie współpracy (pkt 11 i 12). Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

7)  Doświadczenie w realizacji projektu o charakterze zbliżonym do przedstawionego w złożonej ofercie współpracy.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Spełnienie tego warunku  zostanie sprawdzone na podstawie analizy informacji zawartych w złożonej ofercie współpracy (pkt 11 i 12). Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 1. Liczba partnerów:

W projekcie przewiduje się udział nie więcej niż jednego partnera.

 1. Termin składania zgłoszeń:

21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aleksandrowie Kujawskim.

 1. Kryteria wyboru.
Lp Opis kryterium Punktacja Sprawdzenie
1. Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze zbliżonym do  przedstawionego
w złożonej ofercie współpracy
30 pkt Wg. wzoru:D = lp x lo———  x 30%100

gdzie:

D—doświadczenie w realizacji działań

lp — liczba zrealizowanych projektów

lo— liczba osób, które ukończyły udział w projektach

2. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze srodjków UE wymagających efektywności zatrudnieniowej 70 pkt Wg. wzoru:D = lpz x lu——— x 30%100

gdzie:

D—doświadczenie

lpz — liczba zrealizowanych projektów wymaganą efektywnością zatrudnieniową

lu— liczba uczestników tych projektów

 

 1. Warunki i termin realizacji.
 2. Wybór podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację Projektu. Zasady współpracy i Partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej Umowy Partnerskiej, opracowanej wspólnie przez Partnerów.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim zastrzega sobie prawo
  do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim zastrzega sobie prawo
  do odstąpienia od planów zawiązania Partnerstwa, w szczególności w następujących przypadkach:

  1. gdyby nie udało się uzyskać porozumienia pomiędzy partnerami w kwestii akceptowalnej dla poszczególnych podmiotów koncepcji projektu lub akceptowalnych dla wszystkich stron zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu,
  2. gdyby Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zaakceptował przygotowanego wspólnie przez Partnerów wniosku o dofinansowanie projektu,
  3. w innych uzasadnionych przypadkach.
  4. Warunki i termin składania dokumentów.
  5. Podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wypełniają ofertę współpracy (wzór oferty stanowi załącznik nr 1
   do niniejszego ogłoszenia) i składają ofertę współpracy w formie papierowej w zamkniętych kopertach
   z dopiskiem „Partnerstwo – Projekt Urzędu Marszałkowskiego WK-P – 9.2.1” w Biurze Obsługi Interesanta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul Sikorskiego 3,
   87 – 700 Aleksandrów Kujawski.

Decyduje data wpływu do Biura Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul Sikorskiego 3, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski.

 1. Podmioty składające oferty zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:
 1. aktualny odpis z rejestru KRS,
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok budżetowy albo miniony okres
  w przypadku krótszej działalności (art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591 z późn.zm.),
 3. aktualny statut organizacji lub dokument równoważny,
 4. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty,
 5. wykaz i CV kluczowych ekspertów – min 2 osoby, których udział jest planowany w realizacji niniejszego Partnerstwa i Projektu. Do każdego CV należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu.
 6. Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie po terminie oraz przesłanie drogą elektroniczną skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania.

Dokumenty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji powołanej przez Kierownika PCPR w Aleksandrowie Kujawskim.

 1. Wyniki konkursu.

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
(pcpr-aleksandrow.rbip.mojregion.info)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Aleksandrowie Kujawskim ul Sikorskiego 3.

W przypadku niepodpisania umowy partnerskiej, unieważnienia naboru, bądź rezygnacji ze złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, PCPR w Aleksandrowie Kujawskim  nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności za koszty przygotowania zgłoszenia.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>